Порядок оформлення, здачі, рецензування та захисту курсової роботи

Курсова робота виконується власноручно на стандартних аркушах А4 з однієї сторони при дотриманні полів: лівого – 20 мм, правого – 20 мм, верхнього – 20 і нижнього 20 мм.

Титульну сторінку оформлюють згідно додатку А.

Приблизний обсяг тексту рекомендовано по розділах.

Курсову роботу виконують і здають на перевірку викладачеві окремими розділами. На зауваження викладача з другої (чистої сторінки листа) дається письмова відповідь. За 20 днів до початку екзаменаційної сесії студент у старшого лаборанта кафедри реєструє закінчену роботу і той віддає її викладачу. Робота захищається студентом до екзамену та виставляється загальна оцінка в залікову книжку.

Вступ

Коротко на (0,5–1 стор.) зазначають роль сівозміни як складової системи землеробства у створенні сприятливих умов забезпечення факторами життя рослин на полі та підвищенні їх продуктивності у даній зоні України.

Розділ 1

Наукові основи сівозмін

Із джерел літератури наводять дані наукових установ про врожайність основних культур в сівозміні залежно від попередників і в беззмінних посівах, характеризують групування культур за відношенням до беззмінного їх вирощування на полі, вказують рекомендований термін повернення всіх районованих в обраній зоні культур на попереднє місце вирощування, висвітлюють в історичному розвитку теорії, які вказують на необхідність чергування культур, наводять групи причин, за якими на сьогодні обґрунтовують необхідність сівозмін. Перераховують можливі попередники (від кращого до гіршого) для районованих в зоні культур (обсяг розділу -8-10 стор.).

Розділ 2

Схема існуючої польової сівозміни та її критичний аналіз

Дається визначення схеми сівозміни. Далі записується схема сівозміни, розробленої студентом на основі згрупованих в полях культур в попередній рік.

Розроблену існуючу сівозміну студент критично оцінює, вказавши на необґрунтоване розміщення культур, невитриманий термін повернення культур на поле, невдалий набір культур у збірних полях, де це має місце, тощо (обсяг розділу – 1 стор.)Розділ 3

Нова структура посівних площ сільськогосподарських культур в господарстві

На початку дається визначення структури посівних площ.

В одержаному студентом завданні зазначається площа посіву сільськогосподарських культур, структура посівних площ. Площі посіву культур в гектарах і в відсотках до загальної площі ріллі записуються до таблиці 1, а за співвідношенням окремих груп культур робиться висновок про спеціалізацію сівозміни (обсяг розділу -1,5-2 стор.).

Таблиця 1


7244787638712355.html
7244828900448667.html

7244787638712355.html
7244828900448667.html
    PR.RU™