Підсумок балів за І рівнем______________________

Другий рівень

Завдання з короткою відповіддю (5 завдань – максимально по 6 балів за кожне)

№ завд Завдання Бали
11. 1. Дати визначення поняття валютний кредит це–
12. У чому полягає сутність поняття «валютний курс»…
13. Дати визначення крос-курс - це
14. Європейський банк реконструкції та розвитку – цє
15. Дати визначення поняття суб'єкти валютного ринку – це

Підсумок балів за ІІ рівнем______________________

Третій рівень – завдання з розгорнутою відповіддю:

(2 завдання – максимально 20 балів за кожне)

№ завд Завдання Бали
16. Розкрийте основні фактори, які обумовлюють роль банків на валютних ринках.
17. Охарактеризуйте особливості валютного ринку України. Які фактори впливають на кон'юнктуру валютного ринку?

Підсумок балів за ІІІ рівнем______________________

РАЗОМ балів_________

Таблиця оцінювання результатів ККР

Оцінка Викладачі Експерти
рівні кількість балів Прізвище Підпис Прізвище Підпис
І – ий рівень
ІІ – ий рівень
ІІІ – ій рівень
Загальна кількість балів


Міністерство освіти і науки України

Львівська державна фінансова академія

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З навчальної дисципліни «Міжнародні фінанси»

До акредитації освітньої діяльності за галуззю знань

Економіка та підприємництво»

За напрямом підготовки

Міжнародна економіка»

Студента(ки) ___________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)Курс __________

Група _________

Початок роботи ________ год. ______ хв.

Завершення роботи _________ год. _____ хв.

Варіант 3

Перший рівень


7238426494119060.html
7238457700137404.html

7238426494119060.html
7238457700137404.html
    PR.RU™